fbpx
Начало » Новини » 4 учебни предмета в концепцията за изграждане на STEM

4 учебни предмета в концепцията за изграждане на STEM

В един от основните документи към STEM проекта на МОН „Насоки за разработване на Концепция STEM Schools“ на стр. 8 се казва:

„При разработването на проектната идея следва да се има предвид, че изграждането на училищната STEM среда има за цел развитието на интегрирано преподаване. Поради тази причина е необходимо да бъдат определени минимум 4 учебни предмета, които ще бъдат преподавани в училищния STEM център“

– BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“

Кои може да са тези 4 учебни предмета?

Нека да разгледаме въпроса по два начина: (1) учебни предмети, които вече се изучават; (2) нови учебни предмети.

1. Учебни предмети, които вече се изучават

Математика и компютърни науки

Ако разгледаме по-внимателно направленията и зоните веднага се откроява „Математика и информатика„, като залегната във всички зони. Значи можем да извадим от тук 2 учебни предмета: (1) Математика; (2) Информатика. Под информатика би трябвало да разбираме по-скоро програмиране, т.е. създаване на програми.

Природни науки

Направлението „Природни науки“ всъщност присъства само в две от зоните и затова трябва да се комбинира с поне още едно направление, за да могат да се подберат 4 учебни предмета, които да са застъпени в STEM проекта. Със сигурност можем да извадим трети подходящ учебен предмет за концепцията ни: (3) Физика. Учебни предмети като биология, химия, астрономия и др. също са природни науки, но сами по себе си не са достатъчни за да създадат STEM.

Физика

Избора на физиката, като един от застъпените учебни предмети, е изключително подходящ тъй като спомага за усвояване на знания пряко свързани с роботика и кибер-физични системи.

Зелени технологии и устойчиво развитие

Направлението „Зелени технологии и устойчиво развитие“ присъства в 3 от зоните. Подходящи предмети свързани с това направление са физика, химия, биология и география. Те разбира се трябва да се комбинират с други подходящи предмети, за да се впишат в концепцията за STEM.

2. Нови учебни предмети

Роботика и кибер-физични системи

Направление, което е зададено, като част от почти всички зони е „Роботика и кибер-физични системи“ – отсъства само в „Център по природни науки, изследвания и иновации“. Предмет роботика няма в стандартните учебни програми, но в някои училища има предмети свързани пряко или косвено с роботиката. Например микроконтролери, микропроцесорни системи, автоматизация и др. Всеки от тези предмети, ако е наличен, е подходящ за нашата концепция.

В някои случаи може да се окаже, че създаването на нов учебен предмет свързан с роботика е по-доброто решение.

Дизайн и 3D Прототипиране

Друго направление, което присъства в почти всички зони е „Дизайн и 3D прототипиране“ – отсъства само в две от зоните. Това предполага наличието на 3D принтер за създаване на физическия продукт/модел, но преди това и съответното моделиране на фигурата, която трябва да се отпечати.

В много малко училища има учебни предмети в които се изучава 3D моделиране и прототипиране, затова създаването на нов учебен предмет е подходящ подход в този случай.

4 учебни предмета

  1. Математика
  2. Информатика
  3. Физика
  4. ???

За четвърти учебен предмет може да се избере измежду химия, биология, география и астрономия, а като втори вариант – създаване на нов мултидисциплинарен учебен предмет свързан с роботика или 3D.

Изборът на подходящи предмети за STEM концепцията е изключително важен защото той ще определи характера на дейностите в следващите няколко години.

Вашият коментар

Item added to cart.
0 items - 0.00лв.