fbpx

Концепция за изграждане на Училищна STEM среда

Начало » Концепция за изграждане на Училищна STEM среда

За да сме полезни за училищата, които са решили да включат нашите продукти в техния проект за изграждане на STEM среда и за да им помогнем с подготовката на нужните документи, сме написали кратки текстове, които могат да бъдат директно използвани.

За попълване на другите секции на този документ и по-специално на частта по направления погледнете Спецификации и стойностен списък.

Как да попълним документа “Концепция за изграждане на Училищна STEM среда

и по-точно точки 6.1, 6.2 и 6.3.

Концепция за изграждане на Училищна STEM среда

В т. 6 „Концепция за изграждане на училищна STEM среда“ е задължително да се попълнят всички полета, като информацията за всяко от полетата по т. 6.1., 6.2. и 6.3. следва да е до 500 думи.

Текстовете по-долу са около 1/3 от нужното количество думи, само част от всичко, което трябва да се допълни.

6.1 Описание на идеята

Общо описание

Учениците сглобяват електронни микропроцесорни платки с поялник, като по този начин научават както ролята на електронните компоненти така и приложимите към тях физични и други закони. Това знание ще им е необходимо в по-следващите етапи на работа с платките.

После научават как да програмират платките и какви алгоритми да използват, за да решат конкретен проблем или реализират практически полезни функции.

На следващ етап (2-ра и 3-та год.) дейностите прерастват в разработка на силно практически ориентирани проекти на базата на микроконтролерните платки, комбинирайки знания и умения по програмиране, математика и физика, за да постигнат целите си.

На финалния етап (4-та год.) учениците се съревновават с индивидуалните си или екипни проекти, които представят, като бъдещи предприемачи разработили продукт, който решава реален проблем.

За електронните платки на които сме се спрели има разработено вече учебно съдържание за поне 6 учебни срока, което е незаменим ресурс в ръцете на учителите.

Общо описание НАЧАЛЕН ЕТАП

Това е общо описание на идеята специално за НАЧАЛЕН ЕТАП.

За учениците от 1. до 3. клас сме предвидили комплекти проекти, които помагат за усвояване на знания свързани с физични явления, като слънчева и механична енергия; с биология – проект ферма за мравки; светлинни и оптични явления – проект проектор; както и много други интересни и практически ориентирани проекти.

За учениците от 4. клас сме предвидили подходящи за възрастта комплекти електронни платки с микроконтролер за сглобяване с поялник, които на по-късен етап се програмират с помощта на блокова платформа.

* погледнете също Допълнение според направлението (за нач. етап).
* погледнете също зона Център за млади изследователи (нач. етап).

Допълнение според направлението

Това са допълнителни текстове според направлението, което сте избрали и могат да се добавят към общото описание.

За направлението, което сме избрали, е важно да има комплекти микроконтролерни платки, които да се програмират, да включват сензори, както и да дават базови знания за създаване на робот.

* погледнете също зоните свързани с това направление.

Няма изрично препоръчани микроконтролерни електронни платки в минималните нива за оборудване, но могат да се добавят.
* погледнете зоните свързани с това направление.

Няма изрично препоръчани микроконтролерни електронни платки в минималните нива за оборудване, но могат да се добавят.
* погледнете зоните свързани с това направление.

Проектите комплекти, на които сме се спрели за избраното от нас направление са свързани със слънчева енергия, механична енергия, отглеждане на растения (оранжерии) и мн. др. практически приложения.

* погледнете също зоните свързани с това направление.

За направлението, което сме избрали, е важно да има комплекти микроконтролерни платки, които да се програмират и дават възможност да се изучават както алгоритми така и връзката между физичния свят и софтуера, който създаваме.

* погледнете също зоните свързани с това направление.

Допълнение според направлението за НАЧАЛЕН ЕТАП

Това са допълнителни текстове специално за НАЧАЛЕН ЕТАП и могат да се добавят към общото описание за НАЧАЛЕН ЕТАП.

Комбинирането на теоретичните знанията по математика и информатика с практическа работа в посока роботика и дизайн ще създаде нужните интердисциплинарни връзки по интересен и забавен за учениците начин.

Целта ни е в период от няколко учебни години учениците да преминат през усвояването на знания по различни учебни дисциплини, но и да научат как те са свързани помежду си, кои физичните закони са приложими и къде мога да се използват на практика. Всички това адаптирано за възрастта им и с добавена игровизация и състезателен елемент.

* погледнете също зоните, които сте избрали да включите.

Допълнение според зоната

Това са допълнителни текстове според зоната (или зоните), която сте решили да създадете и могат да се добавят към общото описание.

Избрания от нас подход за изграждане на STEM пространството ни позволява непосредствено прилагането на теоретичните знания в практиката. Работата по проектите, така както са планирани, подтиква учениците към изследване на реалните проблеми и търсене и комбиниране на знания от поне няколко учебни дисциплини за постигането на най-добър резултат.

Работата по практически ориентирани STEM проекти включва и създаване на съответното дигитално съдържание както част от разработката на проекта така и като част от представянето му. Програмиране и запознаване с основните принципи при създаване на роботи комбинирано със създаване на допълнително съдържание ще подготви учениците за техните бъдещи STEM професии.

Всеки ученик получава индивидуален комплект-проект, върху който работи в рамките на учебния срок или през цялата година, с цел постигане на някакъв конкретен резултат, който накрая трябва да представи пред класа.

Подбора на разнообразни проекти комплекти подходящи за работа по различни учебни дисциплини и комбинирането им с модерни подходи, като игровизация, ще помогне както за повишаване на мотивацията на учениците така и за усвояването на мултидисциплинарни знания в ранна възраст.

Програмирането с помощта на блокова платформа ще даде възможност на абсолютно всеки ученик да направи първите си стъпки в информатиката.

Работата по проекти с практическо приложение и с потенциал да бъдат реални продукти е част от концепцията за Център за технологии в креативните индустрии. Това включва както продуктов дизайн със специализиран софтуер така и създаване на дигитално съдържание.

Дейностите съпътстващи избраните от нас електронните микроконтролерни платки отговарят на концепцията на Център за дигитални създатели. Освен, че се програмират, разработката на проектите изисква работа в екип, но и създаване на дигитално съдържание.

Методиката на преподаване която съпътства избраните от нас комплекти електронни платки се вписва в концепцията за Център по природни науки, изследвания и иновации. Използва се проблемно-ориентирания подход за усвояване на нови знания и умения, както и проектно-базирания.

Примерен проект: автоматизирана и автономна систем за напояване на растение – тип мини оранжерия.

Допълнение за Учебна работилница

Това са допълнителни текстове, като част от описанието на Учебна работилница (Maker space).
Силно препоръчваме включването на Учебна работилница.

Създаването на Учебна работилница ще осигури допълнително материали, инструменти и пространство, които да подпомогнат процеса на учене чрез правене, особено при решаване на практически проблеми свързани разработанети на проектите.

6.2 Обосновка на идеята

Обосновката е добре да е във формат Факт-Последствие.

Обща обосновка

В началото на всяка учебна година всеки ученик получава личен комплект електронни платки според нивото, което ще се изучава, който след това си остават за него. Това подобрява усвояване на знанията и уменията от всеки ученик, а също повишава мотивацията за работа в клас.

Сглобяването на електронни микропроцесорни платки и последващото им програмиране и разработка на проект води до комбиниране на поне 3 учебни дисциплини. На принципа учене чрез правене учениците разбират през собствено преживяване къде на практика се използва наученото, включително и това по различните учебни дисциплини.

Учениците могат да използват комплектите и по други учебни дисциплини или разработка на училищни проекти отвъд предварително предвидените дейности. На по-напредналите и заинтересовани това дава възможност за допълнителна изява и самостоятелна работа, участие в съревнования и др.

Работата по групови практически проекти базирани на комплектите електронни платки спомага за усвояване на важни умения, като работа в екип, меки умения и др. С представянето и защитата на проектите си учениците направят първите си стъпки в предприемачеството.

Обосновка за НАЧАЛЕН ЕТАП

Това са текстове за обосновка специално за НАЧАЛЕН ЕТАП.

В началото на учебната година всеки ученик получава личен комплект според възрастта и нивото, което ще се изучава, който след това си остават за него. Това подобрява усвояване на знанията и уменията от всеки ученик, а също повишава мотивацията за работа в клас.

Сглобяването на проектните комплекти (и електронни микропроцесорни платки за 4. клас) спомага за  усвояване на знания по поне 3 учебни дисциплини. На принципа учене чрез правене учениците разбират през собствено преживяване къде на практика се използва наученото, включително и това по различните учебни дисциплини.

Учениците могат да използват комплектите и по други учебни дисциплини или разработка на училищни проекти отвъд предварително предвидените дейности. На по-напредналите и заинтересовани това дава възможност за допълнителна изява и самостоятелна работа, участие в съревнования и др.

Допълнение обосновка за Учебна работилница

Това са текстове за обосновка специално за Учебна работилница.

Наличието на комплекти електронни платки и интересни проекти за свободно ползване в учебна работилница ще допринесе изключително много за привличане на ученици да прекарват време в нея, правейки нещо интересно, научавайки нови неща. Там ще могат да намерят нужните им пособия за реализацията на своите училищни STEM проекти.

6.3 Описание на мерките за осигуряване устойчивост

Общо описание на мерките

Това са текстове за описание на мерките за осигуряване устойчивост.

Комплектите електронни микропроцесорни платки са предназначени за няколко нива на обучение с усвояване на нови и надграждане на съществуващи знания и умения. Започва се с базово ниво, продължава се с проектно-базирано, а накрая се добавя и съревнователен елемент. Това запазва интереса на учениците през етапите на обучение и повишава мотивацията им. Създава предпоставки те да продължат да се развиват и обучават в STEM дисциплините.

Учебното съдържание за комплектите електронни платки, което вече е разработено, може да бъде интегрирано в учебния процес по няколко начина.
(1) Като част от съществуващи учебни предмети.
(2) Могат да бъдат създадени нови STEM учебни дисциплини.
(3) Може да се използва в занимания по интересни и други клубове и дейности.
Веднъж влезни в учебния процес, пособията и съдържанието лесно ще продължат да се използват всяка следваща година.

Описание на мерките за НАЧАЛЕН ЕТАП

Това са текстове за описание на мерките специално за НАЧАЛЕН ЕТАП.

Комплектите проектни (и електронни микропроцесорни платки за 4. клас) са предназначени за няколко нива на обучение с усвояване на нови и надграждане на съществуващи знания и умения. Започва се с базово ниво, продължава се с проектно-базирано, а накрая се добавя и съревнователен елемент. Това запазва интереса на учениците през етапите на обучение и повишава мотивацията им. Създава предпоставки те да продължат да се развиват и обучават в STEM дисциплините.

Учебното съдържание за комплектите електронни платки, което вече е разработено, може да бъде интегрирано в учебния процес по няколко начина.
(1) Като част от съществуващи учебни предмети.
(2) Могат да бъдат създадени нови STEM учебни дисциплини.
(3) Може да се използва в занимания по интересни и други клубове и дейности.
Веднъж влезни в учебния процес, пособията и съдържанието лесно ще продължат да се използват всяка следваща година.

Една от целите на проектното ни предложение е след завършване на основното си образование учениците да са вече подготвени на базово ниво в области като програмиране, роботика, дизайн и работа по проекти, за да могат да влязат в прогимназията с летящ старт.

Допълнение описание на мерките за Учебна работилница

Това са текстове за описание на мерките специално за Учебна работилница.

Създаването на учебна работилница ще обособи пространство, където ученици от различни класове и възрастови групи ще могат да се срещат, дори и случайно, да споделят идеи и добри практики, а в някои случаи и да си помагат. В подобни пространства може да възникнат идеи за нови съвместни проекти, които да се развият отвъд обсега на този проект, а защо не и извън училищната среда.

Направления, зони и продукти

Чудите се какви образователни продукти да подберете за вашето ново STEM пространство?
Нашите предложения са единствените към момента на българския пазар, които се състоят от трите най-важни компонента:

Образователен
STEM продукт

Разработен и произведен в България от екип от преподаватели с дългогодишен практически опит.

Учебно
съдържание

Готово да бъде използвано в часовете. Разработено от учители за учители и проверено в практиката.

Обучение за преподаватели

Включва сертифициране, подготовка за ползване на продуктите и преподаване по оригиналната ни STEM методика.

Изберете продукт за вашия STEM проект, а ако не сте сигурни кое е подходящо за вас – свържете се с нас, за да ви помогнем.

Бюджет за изграждане на Училищна STEM среда

За да направите по-лесно бюджета на вашия STEM проект, използвайки продуктите на Тинузавър, създадохме документ, в който с помощта на няколко примера даваме основни насоки за създаване на Бюджет за изграждане на Училищна STEM среда.

телефон

Обадете ни се, за да ви помогнем да вземете правилното за вас решение.

Нашия екип е на линия за въпроси всеки работен ден от 9:00 до 18:00 ч.

Item added to cart.
0 items - 0.00лв.